Spoločné projekty obcí Horného Turca

V programovom období 2021 – 2027 môžu regióny Žilinského kraja žiadať o financovanie svojich projektov z európskych peňazí. Financie budú smerovať najmä na rozvoj dopravy, inovácií a technológií, sociálnej oblasti či na klimatické opatrenia.

Obce Horného Turca sa spoločne uchádzajú o podporu s nasledovnými projektami, ktoré budú môcť byť využívané spoločne obyvateľmi Horného Turca a sú pripravované s ohľadom na regionálny dosah:

1.     KLIMATICKÉ CENTRUM HORNÉHO TURCA v Hornej Štubni

Cieľom projektu je podpora aktivít Klimatického centra v Hornej Štubni. Klimatické centrum je založené 21 obcami Horného Turca za účelom realizácie spoločných aktivít a postupov v oblasti boja proti klimatickým zmenám.

2.     DOTRIEĎOVANIE KOMUNÁLNEHO ODPADU PRED ULOŽENÍM NA SKLÁDKU v Hornej Štubni

Cieľom projektu je podpora dotriedenia komunálneho odpadu pred uložením na skládku so zameraním na vytriedenie biologickej zložky komunálneho odpadu a ostatných zložiek komunálneho odpadu, ktoré budú ďalej spracúvané v rámci recyklácie.

3.     DETSKÉ CENTRUM v Malom Čepčíne (vytvorenie Detského centra, ktoré by poskytovalo starostlivosť o najmenších, sociálne služby, začlenenie seniorov a podporu zamestnanosti)

Myšlienka vybudovať detské centrum vychádza z potreby rodičov detí do 3 rokov z oblasti Horného Turca ísť pracovať z dôvodu rôznych životných situácií, ktoré im nedovoľujú ostať s deťmi dlhšie doma. Detské centrum by riešilo aj krátkodobý nepravidelný pobyt detí, zverenie detí zodpovedným odborným pracovníkom, na čas, ktorý nevyhnutne potrebujú z dôvodu vybavovania povinností (úrady, lekár, rôzne inštitúcie). Do aktivít detského centra by boli začlenení aj seniori Horného Turca v rámci rôznych spoločných projektov. Detské centrum je unikátny projektový zámer, kde by došlo k podpore a k začleneniu tých najmladších a najstarších, naplneniu sociálnych potrieb obyvateľstva a k priamej a nepriamej podpore zamestnanosti.

4.     TVORIVÉ DIELNE v Malom Čepčíne (zachovanie remeselných tradícií)

Ľudové umenie je neoddeliteľnou súčasťou našich životov. V rámci regiónu Horného Turca žije mnoho talentovaných ľudí, remeselníkov, ktorí inklinujú k slovenskej ľudovej kultúre, folklóru. Aby naša tradičná kultúra neupadla do zabudnutia, je potrebné podporovať tých, ktorí ju dokážu opäť ,,oživiť“ prostredníctvom svojich výrobkov. Na druhej strane sú tu tí obyvatelia, ktorí majú problém sa zamestnať a začleniť do spoločnosti z dôvodu rôznych druhov znevýhodnenia, resp. z dôvodu ťažkej životnej situácie a zároveň ich fascinuje oblasť tradičného ľudového umenia a kultúry. Pre obe skupiny ľudí plánujeme vytvoriť tvorivé dielne, kde budú mať dostatok priestoru nielen na tvorbu, ale aj na prezentáciu svojich výrobkov na verejnosti a ich následný predaj.

5.     CENTRUM INTEGROVANEJ STAROSTLIVOSTI na Dubovom a v Mošovciach

Vybudovanie siete centier integrovanej starostlivosti prepojí malé obce do funkčných celkov a zabezpečí tak, aby boli sociálne služby pre seniorov dostupné priamo tam, kde ich ľudia potrebujú, a to v regióne Horného Turca. Zariadenia sociálnych služieb v regióne sú preplnené, mnoho seniorov sa nemôže spoľahnúť na svojich blízkych a tak ostáva bez pomoci. Pre kvalitu života seniorov je dôležité, aby ostali doma, vo svojom prirodzenom prostredí. Centrum integrovanej starostlivosti bude zamestnávať opatrovateľky, ktoré budú chodiť za seniormi do domácností, ďalej sociálnych pracovníkov, rehabilitačných pracovníkov, priestor dostane aj psychiatrická zdravotnícka ambulancia. Centrum bude poskytovať aj ďalšie služby, a to domáce práce (pranie, žehlenie, upratovanie), nákupy, preprava do zdravotníckych zariadení, zdravotná pedikúra a pod.

6.     CYKLODOPRAVA v Hornom Turci

Projektový zámer spočíva vo vybudovaní cyklodopravy v rámci regiónu Horného Turca, v prepojení obcí Horného Turca s mestom Turčianske Teplice a v posilnení bezpečnosti na cestách pre cyklistov.

7.     MULTIFUNKČNÉ IHRISKO vo Veľkom Čepčíne

Projektom by sme chceli vrátiť šport na miesto, ktoré mu patrí. Zo strany obyvateľov viacerých obcí Horného Turca prichádza požiadavka na aktívne využívanie voľného času. Vybudovaním multifunkčného ihriska by došlo k zvýšeniu športovej, ale aj spoločenskej úrovne v časti oblasti Horného Turca. Vznikali by malé športové družstvá, ktoré by na toto miesto vrátili záujem o šport a súdržnosť a viedli by hlavne deti a mládež, aby svoj voľný čas venovali športu ako sedeniu pri počítači či mobile. Pretože sa ihrisko nachádza na znievskej cyklotrase, určite by neostalo nepovšimnuté aj ľuďmi z regiónu Turca. Rozmer multifunkčného ihriska 40 m x 20 m by zodpovedal športovým štandardom. Umelý trávnik by sa využíval na futbal, nohejbal, volejbal, basketbal a v zimnom období by sa plocha využila na korčuľovanie a hokej. Celý areál by bol osvetlený, aby sa aj v zimných mesiacoch, keď sú dni pomerne krátke dal plnohodnotne a bezpečne využívať.  

8.     ŠPORTOVÉ CENTRUM HORNÝ TURIEC v Jazernici

Hlavným cieľom projektu je poskytnúť obyvateľom Horného Turca možnosť športovania, upevnenia síl a zdravia, zmysluplného využitia voľného času a zároveň skvalitnenia verejného života v regióne.

Veríme, že aj výsledky činnosti pracovnej skupiny náš región posunú vpred, tak aby sa v ňom dobre žilo mladej, strednej aj staršej generácii. Je toho veľa čo treba zlepšiť, ale vďaka našej práci, našim ideálnom, odbornosti a snahe, sa náš región bude v ďalších rokoch len rozvíjať.

 

Viac informácií nájdete k aktivitám v rámci rozvoja regiónu nájdete na : https://www.zilinskazupa.sk/sk/rozvojove-dokumenty-zsk/phsr-zsk-2021-uzemna-strategia.html a

https://www.facebook.com/HrajZAkraj.

Foto: zdroj https://www.facebook.com/HrajZAkraj