OZNÁMENIE O KONANÍ VOLIEB DO PORADNÉHO VÝBORU REGISTROVANÉHO SOCIÁLNEHO PODNIKU VEPOS Horného Turca, n. o.

I.

Vedenie neziskovej organizácie VEPOS Horného Turca, n. o. oznamuje, že dňa 10.03.2023 (piatok) od 12:30 do 13:30 sa v priestoroch neziskovej organizácie Horná Štubňa 538, 038 46 Horná Štubňa uskutočnia voľby do Poradného výboru registrovaného sociálneho podniku VEPOS Horného Turca n. o. (ďalej len „VEPOS“ alebo „RSP“), ktorého kompetencie vymedzuje ust. § 9 zákona č. 112/2018 Z. z. zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a upravuje interná smernica č. 01/2023.

 

II.

Vo voľbách za člena Poradného výboru má právo kandidovať:

a)     zamestnanec registrovaného sociálneho podniku VEPOS,

b)   spotrebiteľ tovaru alebo služby, ktoré VEPOS vyrába, dodáva, poskytuje alebo distribuuje,

c)     obyvateľ obce Horná Štubňa, ako obce, v ktorej je umiestnená prevádzka RSP,

d)   fyzická osoba, ktorá pre VEPOS v predchádzajúcich 12 po sebe nasledujúcich mesiacoch vykonala dobrovoľnícku činnosť v rozsahu najmenej 150 hodín.

ak je občanom Slovenskej republiky alebo cudzinec, ktorý má trvalý pobyt v obci, má viac ako 18 rokov a v čase volieb spĺňa niektoré z nasledovných kritérií:

      i.         u zamestnanca RSP je kritériom platná a účinná pracovná zmluva,

    ii.         u spotrebiteľa tovaru alebo služby, ktoré VEPOS vyrába, dodáva, poskytuje alebo distribuuje je kritériom najmenej jeden zmluvný vzťah medzi RSP a spotrebiteľom, v rámci ktorého sa realizovala aspoň jedna výroba alebo dodávka tovaru či poskytnutie služby zo strany RSP smerom k spotrebiteľovi,

  iii.         u obyvateľa obce, v ktorej je umiestnená prevádzka RSP je kritériom trvalý pobyt v obci,

  iv.         u fyzickej osoby, ktorá pre VEPOS v predchádzajúcich 12 po sebe nasledujúcich mesiacoch vykonala dobrovoľnícku činnosť v rozsahu najmenej 150 hodín je kritériom Zmluva o dobrovoľníckej činnosti uzatvorená medzi RSP a dobrovoľníkom a akékoľvek potvrdenie alebo výkaz potvrdený RSP, z ktorých vyplýva výkon dobrovoľníckej činnosti v prospech RSP v rozsahu najmenej 150 hodín v prechádzajúcich 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov.

 

Kandidáti na člena poradného výboru môžu podávať písomné kandidátky v sídle RSP na adrese Horná Štubňa 538, 038 46 Horná Štubňa do 08.03.2023 do 12:00 hod.

Kandidačný formulár musí obsahovať meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, telefonický kontakt a  adresu trvalého pobytu.

Zoznam dokladov, ktoré je potrebné pripojiť ku kandidačnému formuláru do volieb za člena poradného výboru:

-     vlastnoručne podpísané čestné vyhlásenie o skutočnosti podľa ust. Čl. II ods. i) až iv). Volič je povinný v čestnom vyhlásení uviesť správne a úplné údaje, inak sa dopúšťa priestupku podľa §21 ods. 1. písm. b) zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch.

 

Zvolení kandidáti sa stanú členmi Poradného výboru RSP na obdobie 5 rokov.

 

V Hornej Štubni, 03.03.2023

 

 

                                                                                              JUDr. Mária Kevická, PhD., v.r.    

                                                                                              riaditeľka