Inteligentný a lepší Žilinský samosprávny kraj

Obec Malý Čepčín privítala dňa 04.08.2021 v priestoroch obecného úradu 2. pracovné stretnutie Územnej pracovnej skupiny TURIEC. Územná pracovná skupina Turiec pôsobí v oblasti „Tvorby Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja na roky 2021+“, ktorý sa realizuje v rámci projektu s názvom „Inteligentný a lepší Žilinský samosprávny kraj“. Cieľom projektu je čo najlepšie využiť ponúkané zdroje z EÚ a dotácie zo štátneho rozpočtu, aby sa plány a vízie týkajúce sa rozvoja kraja podarilo naplniť.

Na stretnutí v Malom Čepčíne boli prítomní experti z rôznych oblastí z územia Horného, Stredného a Dolného Turca, zástupcovia VÚC Žilina a zástupcovia zhotoviteľa projektu. Hlas nášho regiónu Horný Turiec reprezentovala v pracovnej skupine expertov Mária Kevická (riaditeľka VEPOS Horného Turca n.o.).

Predmetom stretnutia bola stručná charakteristika subregiónu Turiec a následné vypracovanie SWOT analýzy (silných a slabých stránok regiónu Turiec, príležitostí a hrozieb v Turci). Na základe tejto analýzy budú vyšpecifikované priority (najdôležitejšie projekty) v rámci rozvoja regiónu Turiec, ktoré budú odporučené na schválenie Rade partnerstva. Tie projekty, ktoré schváli Rada partnerstva budú podporené financovaním v nasledujúcom programovom období. Úspešné budú len projekty, ktoré budú podporené spoločne zástupcami Horného, Stredného a Dolného Turca a ktoré majú regionálny dosah a význam.

Nové programové obdobie prináša pre samosprávy veľké výzvy a nové šance. Samosprávy zohrávajú v rozdeľovaní eurofondov kľúčovú úlohu. Rozvoj regiónov bude prioritným cieľom podpory z eurofondov v novom programovom období. V novom programovom období sa posilní decentralizovaný prístup, ktorý umožnia práve Integrované územné stratégie. Regionálna rada partnerstva má vplyv na to, ako bude vyzerať čerpanie eurofondov v Turci, či na Orave, Liptove, Kysuciach aj Hornom Považí.

Analýza subregiónu Turiec ukázala veľké rozdiely medzi okresom Martin a okresom Turčianske Teplice. Napriek tomu, že región Horného Turca sa môže hrdiť krásnou prírodou, kultúrnym dedičstvom, známymi kúpeľmi, remeselným a umeleckým potenciálom, zásobárňou pitnej vody, minerálnymi prameňmi, unikátnymi rodinnými firmami a poľnohospodárstvom, slabou stránkou regiónu a hrozbou do budúcnosti zostáva trend starnutia obyvateľstva, odliv mladých ľudí, zlá infraštruktúra, nedostatočné sociálne služby, rozdrobené vlastnícke vzťahy, nevyužitý turistický potenciál, či chýbajúci priemysel a podpora podnikania.

Aj vďaka silnej spolupráci 23 obcí Horného Turca existujú príležitosti, ktoré nám môžu slúžiť ako vodítko pri určovaní priorít na nasledujúce programové obdobie. V rámci nášho regiónu máme nádej v systematickej podpore rozvoja aktivít v sociálnej oblasti (dôraz na seniorov), vzdelávania (zameranie MŠ, ZŠ, ale aj SŠ), v podpore lokálnych podnikateľov, v podpore aktivít v rámci oblasti životného prostredia s potenciálom boja proti klimatickým zmenám v rámci Klimatického centra Horného Turca, či využitia možnosti agroturistiky a mnoho iného.

Klimatické opatrenia a opatrenia súvisiace s ochranou životného prostredia budú súčasťou strategických dokumentov Žilinskej župy. Ráta s nimi aj v pripravovanom PHSR ŽSK a Integrovanej územnej stratégie, preto je potenciál nášho Klimatického centra Horného Turca veľký.

Veríme, že aj výsledky činnosti pracovnej skupiny náš región posunú vpred tak, aby sa v ňom dobre žilo mladej, strednej aj staršej generácii. Je toho veľa čo treba zlepšiť, ale vďaka našej práci, našim ideálom, odbornosti a snahe, sa náš región bude v ďalších rokoch len rozvíjať.

V ďalšom príspevku Vám predstavíme projekty, ktoré boli súčasťou zásobníka projektov a boli pripravené spoločnou snahou obcí Horného Turca.

Viac informácií nájdete k aktivitám v rámci rozvoja regiónu nájdete na : https://www.zilinskazupa.sk/sk/rozvojove-dokumenty-zsk/phsr-zsk-2021-uzemna-strategia.html a

https://www.facebook.com/HrajZAkraj.


Foto: zdroj https://www.facebook.com/HrajZAkraj