Čo sa udialo v základných a materských školách Horného Turca v školskom roku 2021/2022?

Čo sa udialo v základných a materských školách Horného Turca v školskom roku 2021/2022 v spolupráci s neziskovou organizáciou VEPOS Horného Turca?

Starostlivosť o životné prostredie je veľmi dôležitá, preto túto skutočnosť vštepujeme už žiakom v školách. Pravidelne spolupracujeme so školami v Hornom Turci na rôznych kampaniach, ktoré svojou podstatou pomáhajú zvýšiť povedomie o dôležitosti ochrany a starostlivosti o životné prostredie.

V školskom roku 2021/2022 sme spolu realizovali viaceré kampane:

- „Každý jeden školáčik, zbiera plastový vrchnáčik“,

- Deň Zeme.

 

Kampaň „Každý jeden školáčik, zbiera plastový vrchnáčik“ bola zameraná na zber plastových vrchnáčikov, ktoré takto neskončili na skládke, ale boli zhodnotené.

Okrem zberu vrchnáčikov sa v rámci kampane venovali aj edukačnej činnosti, zameranej na separovanie odpadu, kde detičky z pozbieraných vrchnáčikov vytvárali rôzne obrazce. Z iných separovaných materiálov, napr. kartónov tiež postavili hrady, zo starého šatstva utkali nové koberčeky a dečky pomocou krosien a dali tak už použitým materiálom druhú šancu.

Za zhodnotené vrchnáčiky dostali školy peňažný dar, ktorý použili na kúpu vzdelávacích materiálov.

Dňa 22.4. sa každoročne koná Deň Zeme, kedy spoločne oslavujeme našu matičku Zem tým, že si upraceme okolo domov, škôl. Žiaci zo škôl sa k nám s radosťou pridali a poupratovali okolie svojej školy a priestory vo svojej obci. Spoločnosť VEPOS Horného Turca poskytla školám a obciam vrecia a rukavice na zber odpadkov.

A ako poďakovanie školám a obciam za zapojenie sa do aktivít, sme vo VEPOSE vlastnoručne vyrobili vtáčie búdky. Myšlienka podarovať vtáčie búdky nevznikla iba náhodne, existujú na to viaceré dôvody.

V posledných rokoch totiž ubúdajú aj také vtáčie druhy, na ktoré sme boli počas nášho detstva bežne zvyknutí. Každá nová vtáčia búdka, ktorá v prírode pribudne, znamená pre tieto spevavce obrovskú pomoc. Dobrou správou je, že jedna vtáčia búdka bude domovom pre viac generácii vtákov, ktoré Vám budú robiť radosť svojím spevom.

Vtáčia búdka by mala byť umiestnená na kľudnom mieste, kde bude dostupná pre vtáčiky a nebudú ju ohrozovať predátori ako napríklad kuny.

Odovzdané vtáčie búdky sú výsledkom jednej z mnohých verejnoprospešných činností, ktoré vykonáva VEPOS Horného Turca n.o., a boli ručne vyrobené našimi chlapmi na prevádzke.

Vtáčie búdky boli odovzdané starostom obcí Horného Turca združených pod Klimatickým centrum Horného Turca a materským a základným školám Horného Turca.

Dovoľujeme si Vám poslať aj vyjadrenie Ing. Ján Topercera, CSc., samostatný vedecký pracovník, ku našej verejno-prospešnej aktivite:

 

„Okres Turčianske Teplice patrí v SR medzi pomerne dobre preskúmané a na vtáčie druhy bohaté regióny. V pomerne priaznivom stave sa tu zachovali aj viaceré významné biotopy (stanovištia) vtákov, ktoré sú pre ich dlhodobé prežitie kľúčové a ktorých účinná ochrana by bola najlepšou pomocou (nielen) pre ich vtáčích obyvateľov. Celkovo tu zaznamenávame výskyt viac ako 260 druhov vtákov, z ktorých 21 sa radí k takmer ohrozeným (NT), 14 k zraniteľným (VU), 15 k silne ohrozeným (EN), 4 ku kriticky ohrozeným (CR) a 2 dokonca k regionálne vyhynutým druhom podľa aktuálneho Červeného zoznamu.

Účinná ochrana biotopov vtákov i iných organizmov by mala byť hlavne integrovaná, čiže zosúladená medzi všetkými rezortami (pôdohospodárstvo, energetika, výstavba, doprava, vodné hospodárstvo,,,) pomocou územných plánov a p. Konkrétne by bolo treba napr. zabrániť ďalšiemu narušovaniu starých horských a podhorských lesov ťažbou dreva (najmä tzv. náhodnou) a lesnými cestami (najmä v "NP" Veľká Fatra podporou jeho správnej zonácie), zabrániť výstavbe v záplavových územiach (nie ako napr. v Moškovci) a v tesnej blízkosti vodných tokov i iných mokradí, chrániť všetky zostávajúce staré stromy, remízky, aleje, parčíky, hájiky a inú drevinovú vegetáciu v sídlach i v poľnohospodárskej krajine a pri pozemkových úpravách zakladať nové protierózne medze, zasakovanie či kvetnaté pásy a iné prvky tzv. zelenej architektúry v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ. Veľmi by to pomohlo nielen vtákom, ale +-celej biodiverzite, klíme, čistote vody, úrodnosti pôdy a ďalším životne dôležitým hodnotám.

V lesoch horného Turca sú najčastejšie hniezdiče pinka obyčajná Fringilla coelebs a červienka obyčajná Erithacus rubecula, na lesných okrajoch a v lúčnych či poľných krovinách penica čiernohlavá Sylvia atricapilla, kolibiarik čipčavý Phylloscopus collybita, strnádka
obyčajná
Emberiza citrinella, ľabtuška hôrna Anthus trivialis a i., na
poliach ešte stále škovránok poľný Alauda arvensis (hoci početnosť už klesla) a v ľudských sídlach belorítka Delichon urbica, ešte stále aj vrabce (domový Passer domesticus a poľný Passer montanus), hoci aj im počty poklesli, trasochvost biely Motacilla alba, žltochvost domový Phoenicurus ochruros a i.

V REGIONÁLNE VYHYNUTÝCH (t. j. vyhynutých v rámci SR) tu evidujeme vzácny výskyt ležiaka úhorového Burhinus oedicnemus a strakoša červenohlavého Lanius senator, Z KRITICKY OHROZENÝCH kačicu ostrochvostú Anas acuta, hadiara krátkoprstého Circaetus gallicus, sokola kobcovitého Falco vespertinus a hvizdáka veľkého Numenius
arquata. Všetko sú to ale len vzácne zistenia nehniezdiacich (najmä
tiahnúcich) jedincov.

Vtáčie búdky majú význam, aj keď skôr miestny a viazaný na daktoré druhy tzv. dutinohniezdičov (vtákov prirodzene hniezdiacich v dutinách stromov, skál a p.). Okrem tých známejších, ako sýkorky, škorce, trasochvosty, žltochvosty a p. môžu kde-tu pomôcť aj menej
známym druhom, ako sú mucháriky, muchár, dážďovník či daktoré druhy
sov.
Každý "bežný" človek môže ako občan ovplyvňovať nemálo rozhodnutí orgánov samosprávy i štátnej správy napr. pri (ne)umiestňovaní novej výstavby alebo (ne)rúbaní starých stromov mimo lesa. Okrem toho môže začať od seba a napr. prestať používať jedovaté agrochemikálie ako
glyfosát, neonikotinoidy a i. vo svojej záhradke (hoci zas nemusí hneď začať záhradkárčiť organicky či regeneratívne). Nemusí si však ani vydláždiť dvor, ani si tam porobiť golfové trávniky, ani "kosiť" (teda: otrieskavať) trávne porasty krovinorezom 5 - 6x ročne, ale môže
ich kosiť ručnou kosou 2x ročne (tradičné dvojkosné kvetnaté lúky).

Nemusí si tiež na dvore zriaďovať bazén (a vrtmi a studňami prispievať ku kumulatívnemu vyciciavaniu beztak klesajúcich hladín podzemných vôd), ani si dvor obohnať tujovým "živým" plotom (máme dosť domácich a k vtákom "priateľskejších" drevín), ani vyrúbavať na svojich pozemkoch staré ovocné či iné stromy ani kroviny, ani na nich opúšťať pasienky či kosné lúky, ani ich predávať "developerom" (a napomáhať tak živelnej urbanizácii), ani jazdiť na motorkách, štvorkolkách či offroadoch do cenných vtáčích biotopov a rušiť ich, ani rozširovať
zlatobyle, astry kopijovitolisté, netýkavky žliazkaté, krídlatky, javory jaseňolisté či iné invázne rastliny, ani poľovať na kačice, sluky a p. (keď už, tak na premnožené diviaky či jelene), ani
zriaďovať veľké presklené plochy a ak ich už má, môže ich aspoň vhodne zvýrazniť a obmedziť tak nárazy vtákov do nich atď. atď.“


Máme radosť a sme vďační, že obciam a školám Horného Turca nie je ľahostajná naša planéta Zem a aktívne sa zapájajú do našich kampaní.


Zdroj: archív